ACORN'S SCHOOL

 


Naše soukromá základní škola Acorn’s and John’s school vyhlašuje konkurz na pozici speciálního pedagoga. Své životopisy s krátkým úvodním slovem zasílejte na mailovou adresu  acorn.skoly@seznam.cz.

Vedení školy


VÝSLEDKY ZÁPISU DO SOUKROMÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL S.R.O. PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024​

01 - přijat/a
02 přijat/a
03 nepřijat/a
04 odklad povinné školní docházky
05 přijat/a
06 odklad povinné školní docházky
07 přijat/a
Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


Zápis dětí do 1. ročníků základních škol v Přerově

 

 


ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Datum konání zápisu: 3. a 4. dubna 2023, každý uvedený den od 14 do 18 hodin
Místo konání zápisu: budova Soukromé základní školy Acorn´s and John´s School, Máchova 3, Přerov
Zápis se koná v 1. patře budovy

 

 

 

Informace k průběhu zápisu:

 1. Zákonný zástupce dítěte žádá o přijetí dítěte do 1. ročníku
 • předloží rodný list dítěte, svůj občanský průkaz
 • doporučení školského poradenského zařízení - ŠPZ (tj. pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), pokud byly u dítěte zjištěny speciální vzdělávací potřeby
 1. Zákonný zástupce ve škole při zápisu vyplní žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání, podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů, bude rámcově seznámen se školními vzdělávacími programy a prostředím a organizací školy, vyplní formulář s informacemi o dítěti a zákonných zástupcích.
 2. U tohoto aktu zápisu je nutná přítomnost dítěte.

Odklad:

 1. Jestliže bude zákonný zástupce žádat o odklad povinné školní docházky pro své dítě, předloží:
 • rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, písemné doporučení k odkladu povinné školní docházky vypracované ŠPZ (poradna nebo centrum) a písemné doporučení dětského lékaře o tom, že doporučuje odklad povinné školní docházky o jeden rok.
 1. Zákonný zástupce vyplní ve škole žádost o odklad povinné školní docházky, podepíše souhlas se zpracováním osobních údajů, vyplní formulář s informacemi o dítěti a zákonných zástupcích a budou mu předána doporučení, jak využít ročního odkladu PŠD k dalšímu rozvoji dítěte.
 2. Při žádosti o odklad povinné školní docházky může přijít zákonný zástupce sám, není nutná přítomnost dítěte.

Kritéria přijímání žáků k povinné školní docházce pro školní rok 2023/2024

 1. K přijetí do 1. ročníku základního vzdělávání na naší škole mají přednostní nárok děti, na které se vztahuje povinná školní docházka:
 • k 31. 8. 2023 dítě dovrší 6 let věku
 • dítě přichází k zápisu po odkladu povinné školní docházky
 1. Dítě může být v naší škole vzděláváno dle těchto školních vzdělávacích programů:
 • - ŠVP pro základní vzdělávání
 • - ŠVP pro základní školu speciální

Výběr obsahu a metod vzdělávání je možný jen ve spolupráci školy se školským poradenským zařízením a na základě jejich doporučení po předchozím vyšetření dítěte.

 1. Pro školní rok 2023/2024 přijmeme do 1. ročníku nejvýše 3 děti. Počet přijatých žáků nesmí převýšit kapacitu školy.
 2. Nejsme spádová škola, takže místo bydliště dítěte není určující.

Informace o výsledku zápisu:

Zákonný zástupce obdrží poštou písemné rozhodnutí o výsledku zápisu nejpozději do 30 dnů

Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


 

V klidném a překrásném prostředí v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy nedaleko parku Michalov se nachází prostorná budova, kterou z větší části obývá mateřská a speciální mateřská škola. Částečně zde působí i soukromá základní škola.

Přímo v budově je dětský bazén, sauna, tělocvična, samostatná jídelna, oddělené ložničky a prostorné herny. Naše školky mají své vlastní třídy i program, avšak funguje zde velmi úspěšně přirozený způsob vzájemné integrace. Nadstandartní součástí programové nabídky je předplavecká výchova V prostorách budovy, která probíhá během celého školního roku. Zařazujeme keramické hrátky, individuálně logopedickou průpravu a další…

Hlavní část základní školy sídlí v budově přes řeku Bečvu na adrese Máchova 3, kde probíhá největší část výuky formou malotřídního systému. Učitelé i asistenti pedagogů se věnují žákům ve dvou běžných a třech speciálních třídách.

Pedagogický kolektiv je kreativní se smyslem pro zodpovědnost, aktivní hru i tvořivou zábavu dětí. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A&T s.r.o.

 1. třída KOŤÁTKA – třída je pro nejmladší děti.
 2. třída BERUŠKY – třída pro děti středního a nejstaršího předškolního věku. 

Navštěvují je děti bez postižení s běžným psychomotorickým vývojem.

 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A&J s.r.o.

 1. Třída MOTÝLCI – třída pro děti s různým typem a stupněm postižení
 2. Třída SLUNÍČKA – třída pro děti se zrakovým postižením – poruchou binokulárního vidění

Navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytován zvýšený individuální přístup. Běžný vzdělávací program je obohacen o řadu speciálních cvičení a terapeutických technik nebo je v některých případech naopak upraven individuálním možnostem dětí.

Programová nabídka zahrnuje všechny důležité složky jednotlivých výchov od pohybové, estetické, jazykové po rozumovou. Přiměřeným způsobem stimuluje psychomotorický vývoj předškolních dětí, vede je k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti.

 

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL s.r.o.

 1. Třída I. A – běžná
 2. Třída I. B – běžná
 3. Třída II. – speciální
 4. Třída III. – speciální
 5. Třída IV. – speciální

Programová náplň plně koresponduje s individuálními potřebami dětí. Obsahuje vzdělávání ve všech oblastech učiva ZŠ.

Po domluvě je možné využít odpolední školní autodopravy pro děti ze vzdálenějšího okolí.


 

Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz