ACORN'S SCHOOL


Naše soukromá základní škola Acorn’s and John’s school vyhlašuje konkurz na pozici speciálního pedagoga. Své životopisy s krátkým úvodním slovem zasílejte na mailovou adresu  acorn.skoly@seznam.cz.

Vedení školy


​Vážení zákonní zástupci dětí,
žáci naší školy,

Začátek školního roku 2022/23 proběhne 1. září 2022 v 8:30h. V tento den bude uvítání žáků, seznámení žáků s pedagogy a předání informací dětem pro zákonné zástupce. Žáci ve škole stráví asi 30–40 minut. V tento den si děti nemusí brát do školy aktovku ani přezůvky. V pátek 2. září pak bude vyučování pro 1. stupeň trvat od 8:30h do 12:00h, pro 2. stupeň od 8:30h do 13:00h.

Všechny zdraví

Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


Výsledky zápisu do ZŠ Acorn’s and John’s school s.r.o.

Kód uchazeče výsledek přijímacího řízení
01/22 zapsán/a
02/22 zapsán/a
03/22 zapsán/a
04/22 zapsán/a
05/22 nezapsán/a
06/22 nezapsán/a
07/22 nezapsán/a
08/22 zapsán/a
09/22 zapsán/a
10/22 nezapsán/a


 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


Zápis dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2022/2023

Pro školní rok 2022/2023 budou zapsány do 1. ročníku základní školy děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2022 a děti s odkladem školní docházky. Povinná školní docházka pro dítě  tedy začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad povinné školní docházky. 

Zápis proběhne v budově ZŠ Máchova 3 (1. patro) ve dnech 4. a 5. dubna 2022 (pondělí a úterý) v čase od 14 do 18 hodin.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku bez odkladu školní docházky 

 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte, rodný list dítěte 
 • dokumenty ze školských poradenských zařízení (speciálně pedagogického centra nebo pedagogicko-psychologické poradny), které dokládají , že dítě má speciální vzdělávací potřeby 

Dokumenty potřebné k vyhovění žádosti o odklad povinné školní docházky 

 • občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte 
 • kopie doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum), které doporučují odklad povinné školní docházky 
 • kopie doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu povinné školní docházky 

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 

Průběh zápisu  dítěte do 1. ročníku 

 • zákonný zástupce vyplní přihlášku k zápisu dítěte 
 • vyplní žádost o přijetí k základnímu vzdělávání/pokud žádá 
 • vyplní žádost o odklad povinné školní docházky/pokud žádá 
 • zákonný zástupce je informován a vyplní informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů 
 • bude mít možnost klást dotazy a obdrží ústní a písemné informace, které se vztahují ke vzdělávání a činnosti školy 
 • dítě absolvuje krátký rozhovor se školní psycholožkou 

Informace o výsledku zápisu 

 • zákonný zástupce obdrží poštou písemné vyrozumění (rozhodnutí) o výsledku zápisu nejpozději do 30 dnů 

Kritéria pro přijetí 

 1. K zápisu zveme děti, které k 31. 8. 2022 dovrší věku 6 let a děti po odkladu školní docházky. 
 2. Maximální počet přijatých dětí do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 je pět dětí. 
 3. Nejsme spádová škola, takže místo bydliště dítěte není určující. 


Těšíme se na Vás, milé děti. 

Ředitelka ZŠ: Mgr. Markéta Jiskrová
Telefon: +420 581 735 445

 

 


 INFORMACE OHLEDNĚ ZÁKONA O MIMOŘÁDNÉM ŘEDITELSKÉM VOLNU A MIMOŘÁDNÉM VZDĚLÁVÁNÍ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM PRO OBDOBÍ EPIDEMIE COVID 19 

Tento zákon je účinný od pondělí 7. 2. 2022.

Zákon umožňuje  po dobu trvání pandemické pohotovosti

 • řediteli základní školy vyhlásit v období školního vyučování školního roku MIMOŘÁDNÉ vzdělávání distančním způsobem nebo MIMOŘÁDNÉ ředitelské volno v celkovém rozsahu až 10 dnů za jeden školní rok. Dny lze čerpat postupně nebo rozdělit na volno či vzdělávání dle aktuální  situace ve škole. 
 • Mimořádné vzdělávání distančním způsobem  a/nebo mimořádné ředitelské volno může ředitel školy vyhlásit jen v případě, že není možná osobní přítomnost žádných pedagogických pracovníků (protože jsou nemocní covid19 nebo jsou v karanténě). 
 • Škola své uzavření nebo přechod na distanční vzdělávání potvrzuje na předepsaném tiskopise, který obdržíte v kanceláři v budově  MŠ U Bečvy 2. 
 • V době vyhlášení mimořádného ředitelského volna a/nebo mimořádného vzdělávání distančním způsobem má zákonný zástupce nárok na ošetřovné z důvodu péče o dítě mladší 10 let po celou dobu uzavření školy. 
 • Mimořádné ředitelské volno bude oznámeno zákonným zástupcům telefonicky, e mailem a na stránkách školy. Musí být počítáno s tím, že tato skutečnost může nastat ze dne na den.  
 • P O Z O R !! Vedle termínu mimořádné ředitelské volno existuje pojem ředitelské volno. Toto běžné ředitelské volno NEOPRAVŇUJE zákonné zástupce k čerpání ošetřovného na dítě a toto běžné ředitelské volno může ředitel školy využít v délce 5 dnů za školní rok.

Vážení rodiče,

vzhledem k nastalé situaci je možno se v případě dotazů obracet na vedení školských zařízení mailem i telefonicky.​

operativní dotazy na školu Máchova 3/U Bečvy 2 a školky U Bečvy 2 volejte ve všední dny v čase od 10:00 do 16:00 na telefonní čísla:

 • Pevná linka: +420 581 201 804
 • Mobil: +420 722 107 304

Veškeré dotazy také můžete směřovat na naši mailovou adresu acorn.skoly@seznam.cz

Děkujeme

Vedení škol
Mateřská škola A&T s.r.o.
Speciální mateřská škola A&J s.r.o.
Soukromá základní škola Acorn’s and John’s school s.r.o.


 

V klidném a překrásném prostředí v bezprostřední blízkosti řeky Bečvy nedaleko parku Michalov se nachází prostorná budova, kterou z větší části obývá mateřská a speciální mateřská škola. Částečně zde působí i soukromá základní škola.

Přímo v budově je dětský bazén, sauna, tělocvična, samostatná jídelna, oddělené ložničky a prostorné herny. Naše školky mají své vlastní třídy i program, avšak funguje zde velmi úspěšně přirozený způsob vzájemné integrace. Nadstandartní součástí programové nabídky je předplavecká výchova V prostorách budovy, která probíhá během celého školního roku. Zařazujeme keramické hrátky, individuálně logopedickou průpravu a další…

Hlavní část základní školy sídlí v budově přes řeku Bečvu na adrese Máchova 3, kde probíhá největší část výuky formou malotřídního systému. Učitelé i asistenti pedagogů se věnují žákům ve dvou běžných a třech speciálních třídách.

Pedagogický kolektiv je kreativní se smyslem pro zodpovědnost, aktivní hru i tvořivou zábavu dětí. 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA A&T s.r.o.

 1. třída KOŤÁTKA – třída je pro nejmladší děti.
 2. třída BERUŠKY – třída pro děti středního a nejstaršího předškolního věku. 

Navštěvují je děti bez postižení s běžným psychomotorickým vývojem.

 

SPECIÁLNÍ MATEŘSKÁ ŠKOLA A&J s.r.o.

 1. Třída MOTÝLCI – třída pro děti s různým typem a stupněm postižení
 2. Třída SLUNÍČKA – třída pro děti se zrakovým postižením – poruchou binokulárního vidění

Navštěvují ji děti se speciálními vzdělávacími potřebami, kterým je poskytován zvýšený individuální přístup. Běžný vzdělávací program je obohacen o řadu speciálních cvičení a terapeutických technik nebo je v některých případech naopak upraven individuálním možnostem dětí.

Programová nabídka zahrnuje všechny důležité složky jednotlivých výchov od pohybové, estetické, jazykové po rozumovou. Přiměřeným způsobem stimuluje psychomotorický vývoj předškolních dětí, vede je k aktivitě, samostatnosti a tvořivosti.

 

SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA ACORN’S AND JOHN’S SCHOOL s.r.o.

 1. Třída I. A – běžná
 2. Třída I. B – běžná
 3. Třída II. – speciální
 4. Třída III. – speciální
 5. Třída IV. – speciální

Programová náplň plně koresponduje s individuálními potřebami dětí. Obsahuje vzdělávání ve všech oblastech učiva ZŠ.

Po domluvě je možné využít odpolední školní autodopravy pro děti ze vzdálenějšího okolí.


 

Aktuality

Kontakt

Acorn's SCHOOL
U Bečvy 2
750 02
PŘEROV
+420 581 201 804
acorn.skoly@seznam.cz